შესყიდვები

არქივი 2018


სს «ხრამჰესი I»ის 2018 წლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2018 წლის III კვარტლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2018 წლის II კვარტლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2018 წლის I კვარტლის შესყიდვების შედეგები