შესყიდვები

არქივი 2017


სს «ხრამჰესი I»ის 2017 წლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2017 წლის III კვარტლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2017 წლის II კვარტლის შესყიდვების შედეგები


სს «ხრამჰესი I»ის 2017 წლის I კვარტლის შესყიდვების შედეგები