აქციონერებს / ფინანსური ინფორმაცია

ფინანსური ინფორმაცია


ფინანსური ანგარიშგება 2014 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის.pdf

ფინანსური ანგარიშგება 2015 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის.pdf

ფინანსური ანგარიშგება 2016 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის.pdf

ფინანსური ანგარიშგება 2017 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის.pdf

ფინანსური ანგარიშგება 2018 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის.pdf

ფინანსური ანგარიშგება 2019 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის.pdf

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 

ფინანსური ანგარიშგება 2021 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის 

ფინანსური ანგარიშგება 2022 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული საანგარიშგებო წლისთვის

ფინანსური ანგარიშგება 2023 წლის 31 დეკემბრის დასრულებული საანგარიშო წლისთვის