აქციონერებს / სააქციო კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი


სს „ხრამჰესი I“-ს კაპიტალი შეადგენს 3 447 237 ლარს. საზოგადოების კაპიტალი შედგება აქციონერების მიერ შეძენილი საზოგადოების აქციების ნომინალური ღირებულებისაგან. საზოგადოებას გაშვებული აქვს 3 447 237 ცალი ჩვეულებრივი სახელობითი აქცია, რომელთა 1 ცალის ნომინალური ღირებულება 1 ლარს შეადგენს, ნომინალური ღირებულების საერთო თანხა შეადგენს  3 447 237  ლარს.