ეკოლოგიური და სოციალური პოლიტიკა / ქველმოქმედება

ქველმოქმედება


დღეს, კერძო კომპანიების სოციალური პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილს სხვადასხვა საქველმოქმედო პროგრამები  წარმოადგენს. ამ კუთხით, სს „ხრამჰესი I”, ძირითად პრიორიტეტად სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დახმარებას მიიჩნევს. კომპანია პერმანენტულად ახორციელებს საქველმოქმედო პროგრამებს, რომელთა ფარგლებშიც დახმარებას უწევს სხვადასხვა რაიონების ბავშვთა სახლებს.

გარდა ამისა, კომპანია აქტიურად მონაწილეობს ისტორიული ძეგლების აღდგენით პროგრამებში.