ნორმატიული აქტები / შესყიდვები და საინვესტიციო

შესყიდვები და საინვესტიციო


კომპანიაში მიღებული საწარმოო აქტები შესყიდვებსა და ინვესტიციებზე

დებულება საქონლის, სამუშაოების, მომსახურების რეგულირებადი შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ

სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმი

შესყიდვების დებულება

საპროექტო საქმიანობის მართვის პოლიტიკა

სამეთვალყურეო საბჭოს ოქმი

პოლიტიკა